Στοιχεία της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων / Kείμενο στοιχείων

Τμήμα 1: Γενικά

H Henkel AG & Co. KGaA και η Henkel Hellas ΑΒΕΕ,εφεξής από κοινού αναφερόμενες ως "Henkel" , σέβεοναι την ιδιωτική ζωή κάθε ατόμου που επισκέπετεται την ιστοσελίδα μας. Τώρα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το είδος των δεδομένων που συλλέγει η Henkel καθώς και για το πώς χρησιμοποιούνται. Θα μάθετε, επίσης, πώς εσείς, ως υποκείμενα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Τυχόν αλλαγές της εν λόγω Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων θα δημοσιεύονται στη σελίδα αυτή. Αυτό θα σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για το ποια δεδομένα συλλέγουμε και το πως τα χρησιμοποιούμε.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων δεν ισχύει για ιστοσελίδες που είναι προσβάσιμες μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) στις ιστοσελίδες της Henkel .

Τμήμα 2: Συλλογή, χρήση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όνομα υπεύθυνης εταιρείας: [Henkel AG & Co. KGaA]

Διεύθυνση της υπεύθυνης εταιρείας: [Οδός Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, Γερμανία]

Η Henkel χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρωτίστως για να παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες της εν λόγω ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων θα λαμβάνει χώρα μόνο σε περιπτώσεις που αποτελεί νομική υποχρέωση ή δικαίωμα ή εφόσον ο εν λόγω χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του στη Henkel. H Henkel αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα ιδίως για τους εξής σκοπούς:
Όταν οι χρήστες επισκέπτονται την ιστοσελίδα, η Henkel αυτομάτως συλλέγει και αποθηκεύει ορισμένα δεδομένα. Σε αυτά περιλαμβάνονται: η διεύθυνση IP ή το αναγνωριστικό του αντίστοιχου τερματικού, το οποίο χρειαζόμαστε για τη μετάδοση του ζητηθέντος περιεχομένου (λ.χ. ιδίως περιεχόμενα, κείμενα, εικόνες και πληροφορίες προϊόντων καθώς και φακέλους δεδομένων που παρέχονται προς μεταφόρτωση κλπ.), τη δραστηριότητα των χρηστών στο πλαίσιο της ιστοσελίδας, τον τύπο του αντίστοιχου τερματικού, το είδος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την ημερομηνία και ώρα της χρήσης.

Η Henkel αποθηκεύει τις εν λόγω πληροφορίες το πολύ για 7 ημέρες με σκοπό την αναγνώριση και καταστολή τυχόν κακής χρήσης.
Η Henkel χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες και για λόγους βελτίωσης της παρουσίασης των υπηρεσιών, των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών, καθώς και των γενικών διαχειριστικών εργασιών

Εκτός αυτού, η Henkel διαγράφει ή ανωνυμοποιεί τα χρησιμοποιούμενα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των διευθύνσεων IP, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον αυτά δεν απαιτούνται πλέον για τους ανωτέρω σκοπούς.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων βασίζεται σε εκ του νόμου προβλεπόμενη υποχρέωση, η οποία δικαιολογεί τους εν λόγω χειρισμούς για τους εξής λόγους: (1) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή της ιστοσελίδας, ή (2) η Henkel διαθέτει επιτακτικό έννομο συμφέρον για τη διασφάλιση και ενίσχυση της άνευ σφαλμάτων λειτουργίας της ιστοσελίδας και της προσαρμογής της στις ανάγκες των χρηστών.

Τμήμα 3: Περαιτέρω επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τμήμα 3a:Πίνακας αιτήματος πελάτη
Μπορεί να έχετε δώσει τα δεδομένα επικοινωνίας σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για την απάντηση στο αίτημά σας.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας βασίζεται σε διατάξεις της νομοθεσίας οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες επί τη βάση του ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επεξεργασία του αιτήματός σας.

Εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση των δεδομένων για περισσότερο χρονικό διάστημα, λ.χ. στο πλαίσιο της διαχείρισης της σχέσης μας με εσάς ως πελάτη, θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται προκειμένου να εκπληρωθεί ο ανωτέρω σκοπός ή για όσο χρόνο απαιτείται σε περίπτωση που υφίστανται νομικοί περιορισμοί ως προς τη διατήρησή τους.

Τμήμα 3β: Διαγωνισμοί/Κληρώσεις
Ενδέχεται να έχετε δώσει τα δεδομένα επικοινωνίας σας και τη διεύθυνσή σας ενόσω συμμετέχετε σε διαγωνισμό, ο οποίος καμιά φορά διεξάγεται μέσω της ιστοσελίδας μας. Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τους σκοπούς διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους παρά μόνο για τους σκοπούς της διανομής των επάθλων ή για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας βασίζεται σε διατάξεις της νομοθεσίας οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες επί τη βάση του ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση των δεδομένων για περισσότερο χρονικό διάστημα, λ.χ. στο πλαίσιο της διαχείρισης της σχέσης με εσάς ως πελάτη, θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται προκειμένου να εκπληρωθεί ο ανωτέρω σκοπός ή για όσο χρόνο απαιτείται σε περίπτωση που υφίστανται νομικοί περιορισμοί ως προς τη διατήρησή τους.

Τμήμα 3γ: Δοκιμή προϊόντος

Ενδέχεται να έχετε δώσει τα δεδομένα επικοινωνίας σας και τη διεύθυνσή σας κατά τη διάρκεια συμμετοχής σας σε δοκιμές προϊόντων. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για τους σκοπούς διεξαγωγής της δοκιμής προϊόντος.

Δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους παρά μόνο για τους σκοπούς της διενέργειας της δοκιμής προϊόντος.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας βασίζεται σε διατάξεις της νομοθεσίας οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες επί τη βάση του ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη δοκιμή προϊόντος.

Εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση των δεδομένων για περισσότερο χρονικό διάστημα, λ.χ. στο πλαίσιο της διαχείρισης της σχέσης μας με εσάς ως πελάτη, θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται προκειμένου να εκπληρωθεί ο ανωτέρω σκοπός ή για όσο χρόνο απαιτείται σε περίπτωση που υφίστανται νομικοί περιορισμοί ως προς τη διατήρησή τους.

Τμήμα 3δ: Διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar)

Ενδέχεται να έχετε δώσει τα δεδομένα επικοινωνίας σας, λ.χ. το email σας κατά τη διάρκεια συμμετοχής σας σε διαδικτυακά σεμινάρια. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για τους σκοπούς διενέργειας του διαδικτυακού σεμιναρίου.

Δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους παρά μόνο για τους σκοπούς της διενέργειας του διαδικτυακού σεμιναρίου.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας βασίζεται σε διατάξεις της νομοθεσίας οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες επί τη βάση του ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή του διαδικτυακού σεμιναρίου προς εσάς.

Εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση των δεδομένων για περισσότερο χρονικό διάστημα, λ.χ. στο πλαίσιο της διαχείρισης της σχέσης μας με εσάς ως πελάτη, θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται προκειμένου να εκπληρωθεί ο ανωτέρω σκοπός ή για όσο χρόνο απαιτείται σε περίπτωση που υφίστανται νομικοί περιορισμοί ως προς τη διατήρησή τους.

Τμήμα 3ε: Έρευνες

Ενδέχεται να έχετε δώσει τα δεδομένα επικοινωνίας σας, λ.χ. την ηλεκτρονική σας διεύθυνση κατά τη διάρκεια συμμετοχής σας σε έρευνα. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τους σκοπούς διενέργειας της έρευνας.

Δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους παρά μόνο για τους σκοπούς της διενέργειας της έρευνας.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας βασίζεται σε διατάξεις της νομοθεσίας οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες επί τη βάση του ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για διενέργεια της έρευνας.

Εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση των δεδομένων για περισσότερο χρονικό διάστημα, λ.χ. στο πλαίσιο της διαχείρισης της σχέσης μας με εσάς ως πελάτη θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται προκειμένου να εκπληρωθεί ο ανωτέρω σκοπός ή για όσο χρόνο απαιτείται σε περίπτωση που υφίστανται νομικοί περιορισμοί ως προς τη διατήρησή τους.

Τμήμα 4: Συγκατάθεση/Ανάκληση Συγκατάθεσης

Section 4a:Διαχείριση Σχέσης Πελάτη & Διαδικτυακές Κοινότητες

Ενδέχεται να έχετε δώσει συγκατάθεση για την επεξεργασία από τη Henkel των δεδομένων επικοινωνίας σας, τα οποία ενδεχομένως έχετε παράσχει στη Henkel, του περιεχομένου και των μέσων της ηλεκτρονικής σας επικοινωνίας με τη Henkel, όπως μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία, της χρήσης από εσάς των ιστοχώρων της Henkel ,των δεδομένων συμμετοχής σας σε διαδικτυακή εκπαίδευση που διεξάγεται από τη Henkel, της δραστηριότητάς σας μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Henkel (σε προσωπικές σελίδες - Blogs, σe σελίδες θαυμαστών στο Facebook κλπ.) , για τους σκοπούς διαφήμισης (μέσω κοινοποίησης, σε πρόγραμμα περιήγησης, σε εφαρμογή καθώς και όπως περιγράφεται κατωτέρω εφόσον παρέχετε πρόσθετη συγκατάθεση) , παροχής τεχνικών συμβουλών, όπως για παράδειγμα για τη χρήση προϊόντων ή τεχνολογιών, για έρευνα αγοράς, παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως εκαπίδευση εξ αποστάσεως (eLearning, διαδικτυακά σεμινάρια), επικοινωνία σε σχέση με εκδηλώσεις, για σκοπούς διεξαγωγής ερευνών . Προς επίτευξη των ανωτέρω προεπιλεγμένων σκοπών, η Henkel δύναται να συνδυάσει τα ανωτέρω δεδομένα με άλλα δεδομένα που αφορούν εσάς, τα οποία η Henkel ενδεχομένως έχει ήδη νομίμως συλλέξει, όπως για παράδειγμα από διαγωνισμούς/κληρώσεις ή μέσω άλλων διαδικτυακών δραστηριοτήτων, και να αναλύσει τα δεδομένα προκειμένου να καθορίσει τα σχετικά διαφημιστικά μέσα.

Κατά την διαδικασία της εν λόγω ανάλυσης, η Henkel εφαρμόζει μία αυτοματοποιημένη μέθοδο, η οποία βοηθάει στην προτεραιοποίηση στόχων για τις πωλήσεις. Οι επαφές κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την online και off-line δραστηριότητά τους. Βάσει της κατηγοριοποίησης αλλά και της τοποθεσίας κάθε επαφής, κάθε επιμέρους επαφή ανατίθεται σε ορισμένα πρόσωπα από το τμήμα πωλήσεων και λαμβάνει διαφορετικές πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και διαφορετικό διαφημιστικό υλικό

Ενδεχομένως να έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την προώθηση των προσωπικών σας δεδομένων σε [ όνομα τρίτου φορέα ] για τον εξής σκοπό [καταχωρίστε τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων από τον φορέα]:

Παράδειγμα:
Ενδέχεται τα δεδομένα σας να προωθούνται στον διανομέα που είναι υπέυθυνος στην εν λόγω περιοχή και κατηγορία προϊόντων.

Θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο διαρκεί η ισχύς της συγκατάθεσης ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται εφόσον υφίστανται νομικοί περιορισμοί διατήρησης δεδομένων.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με ισχύ για το μέλλον, πατώντας τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο που τίθεται, είτε με επιστολή , ή μέσω e-mail υπ' όψιν: Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, Henkel Ελλάς ΑΒΕΕ, Κύπρου 23, 18346, Μοσχάτο Αττικής (email: dataprotection_greece@henkel.com). Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται σε συγκατάθεση για το πριν την ανάκληση διάστημα.

Τμήμα 4β: Διαφήμιση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Επιπλέον ενδέχεται να έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στη Henkel για να σας ενημερώνει για προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες αναφορικά με το εύρος των Τεχνολογιών Συγκολλητικών Προϊόντων της Henkel μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail, sms, mms, άμεσο μήνυμα – instant message) ή/και τηλεφωνικώς.

Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, ως αυτά αναφέρονται στο τμήμα XXXXXX της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων προκειμένου να σας παρέχουμε το αντίστοιχο διαφημιστικό υλικό.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με ισχύ για το μέλλον, πατώντας τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο που τίθεται, είτε με επιστολή, ή μέσω e-mail υπ' όψιν: Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, Henkel Ελλάς ΑΒΕΕ, Κύπρου 23, 18346, Μοσχάτο Αττικής (email: dataprotection_greece@henkel.com). Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται σε συγκατάθεση για το πριν την ανάκληση διάστημα.

Tμήμα 5: Cookies, Pixel και Δακτυλικά Αποτυπώματα

Τμήμα 6: Web Tracking

Section 6a: Google Analytics

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί Google Analytics, μία υπηρεσία web analytics η οποία παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”).Για το σκοπό αυτό, εγκαθίσταται ένα cookie αρχείο στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που παράγονται από το αρχείο cookie σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης και της Διεύθυνσης IP σας) θα διαβιβάζεται και θα αποθηκεύεται στην Google, στους servers της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έχουμε ενεργοποιήσει την υπηρεσία ανωνυμοποίησης της Διεύθυνσης IP, το οποίο σημαίνει ότι η Google θα περικόπτει/ανωνυμοποιεί τα τελευταία οκτώ ψηφία της διεύθυνσης IP για τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για άλλα μέρη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP θα αποστέλελται και θα σμικρύνεται από τους servers της Google στις ΗΠΑ.

Εκ μέρους του παρόχου της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για τους σκοπούς εκτίμησης της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς, σύνταξης εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας για φορείς εκμετάλλευσης ιστοσελίδων και παροχής λοιπών υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και τη χρήση του διαδικτύου προς τον πάροχο της ιστοσελίδας. Η Google δεν θα συσχετίζει την διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που τυχόν η ίδια τηρεί.

Αντιρρήσεις για τη συλλογή δεδομένων:
Πέραν των αλλαγών στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων από την Google (αρχεία cookies και διεύθυνση IP) μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας το plug-in του προγράμματος περιήγησής σας, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Τμήμα 6β: Google DoubleClick
Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία Google DoubleClick στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να αξιολογήσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας και έτσι ώστε εμείς, η Google και οι λοιποί διαφημιστές οι οποίοι συνεργάζονται με την DoubleClick, να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Για το σκοπό αυτό, ένα αρχείο cookie εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας. Το αρχείο αυτό συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ποιες εκ των οποίων επιλέγετε. Οι πληροφορίες που παράγονται από το αρχείο cookie σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς θα διαβιβαστούν σε έναν server της Google στις ΗΠΑ και θα αποθηκευτούν εκεί. Με βάση τις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί, θα εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας διαφημίσεις με περιεχόμενο που αντιστοιχεί στα ενδιαφέροντά σας.

Αντιρρήσεις για τη συλλογή δεδομένων:
Πέραν των αλλαγών των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας, μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε οριστικά το αρχείο cookie DoubleClick με τη βοήθεια ενός plug-in προγράμματος περιήγησης. Με το εν λόγω plug-in, οι ρυθμίσεις απενεργοποίησης για το εν λόγω πρόγραμμα περιήγησης διατηρούνται, ακόμα και αν διαγράψετε όλα τα αρχεία cookies. Μπορείτε να αποκτήσετε το plug-in του προγράμματος περιήγησης για οριστική απενεργοποίηση μέσω της σελίδας: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Τμήμα 6γ: Facebook Custom Audience Pixel

Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα του Facebook Custom Audience, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να σας παρουσιάζουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις όταν επίσης εσείς βρίσκεστε συνδεδεμένοι στο Facebook έχοντας συνδεθεί στον προσωπικό σας λογαριασμό. Το εργαλείο αυτό μας επιτρέπει να εξατομικεύουμε τις διαφημίσεις βάσει της χρήσης της ιστοσελίδας μας προκειμένου να σας παρέχουμε διαφημίσεις που είναι απολύτως προσαρμοσμένες σε εσάς. Προς το σκοπό αυτό, μοιραζόμαστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου σας σε κρυπτογραφημένη μορφή (hashed format), η οποία επιτρέπει στο Facebook να σας αναγνωρίζει σε περίπτωση που επίσης έχτε συνδεθεί στο Facebook.

Αντιρρήσεις για τη συλλογή δεδομένων:

Πέραν της αλλαγής των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις διαφημίσεων μέσω των ρυθμίσεων του Facebook εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας στο Facebook.

Τμήμα 7: Commerce Connector

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε το Κουμπί Αγόρασε Τώρα (Buy Now Button). Το Buy-Now-Button παρέχεται και ελέγχεται από την Commerce Connector. Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο:Commerce Connector Link

Τμήμα 8: Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων/ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ανά πάσα στιγμή δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Επιπλέον, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, έχετε και τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα διόρθωσης
Δικαίωμα διαγραφής
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αντίστοιχη εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων
Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (από την 25η Μαΐου 2018)

Δικαίωμα αντίρρησης
Σε περίπτωση επεξεργασίας που περιλαμβάνει και προσωπικά σας δεδομένα, η οποία διεξάγεται επί τη βάση εννόμου συμφέροντος της Henkel, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Η Henkel θα παύσει την εν λόγω επεξεργασία, εκτός εάν η Henkel μπορεί να αποδείξει ότι συντρέχουν σημαντικοί λόγοι για την εν λόγω επεξεργασία, οι οποίοι είναι άξιοι προστασίας και οι οποίοι υπερτερούν των συμφερόντων σας, των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία τίθεται για την άσκηση ή υπεράσπιση κατά αξιώσεων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ή εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία ή επιθυμία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε στείλετε e-mail ή επιστολή υπ' όψιν: Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, Henkel Ελλάς ΑΒΕΕ, Κύπρου 23, 18346, Μοσχάτο Αττικής (email: dataprotection_greece@henkel.com).

Χρήση των Plug-ins των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Τα Plug-ins (“plug-ins”) των διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ενσωματωμένα στις ιστοσελίδες μας. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τις αντίστοιχες εταιρείες («πάροχοι»). Οι πάροχοι αυτοί είναι:

Το Facebook λειτουργεί από την Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ ("Facebook"). Για μία γενική εικόνα των plug-ins του Facebook και της εικόνας τους, πηγαίνετε στο: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Το Twitter λειτουργεί από την Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ (“Twitter”). Για μία γενική εικόνα των επιλογών (buttons) του Twitter και της εικόνας τους, πηγαίνετε στο: https://twitter.com/about/resources/buttons

Το Google+ και το YouTube παρέχονται από την Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, ΗΠΑ (“Google”). Για μία γενική εικόνα των plug-ins της Google+ plug-ins και της εικόνας τους, πηγαίνετε στο: https://developers.google.com/+/web/. Για τα plug-ins του ΥouTube plugins, πηγαίνετε στο: https://developers.google.com/youtube/subscribe/

Το Instagram παρέχεται από την Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ („Instagram“). Για μία γενική εικόνα των plug-ins του Ιnstagram και της εικόνας τους, πηγαίνετε στο: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Το LinkedIn παρέχεται από την LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (“LinkedIn”). Για μία γενική εικόνα των plug-ins του LinkedIn και της εικόνας τους, πηγαίνετε στο: https://developer.linkedin.com/plugins#

Για να ενισχύσετε την προστασία που παρέχεται στα δεδομένα σας κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας, τα εν λόγω plug-ins εγκαθίστανται ως “2-click buttons.” Αυτή η μορφή ενσωμάτωσης διασφαλίζει ότι κατά την πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα που περιέχει τέτοια plug-ins, δεν συνδέεστε αυτόματα με τους servers των παρόχων. Μόνο εάν ενεργοποιήσετε τα plug-ins και, ως εκ τούτου, επιτρέψετε την εν λόγω μετάδοση δεδομένων, τότε το πρόγραμμα περιήγησης θα δημιουργήσει ένα άμεσο σύνδεσμο στους servers των παρόχων. Το περιεχόμενο των διαφόρων plug-ins μεταφέρεται τότε από τον εν λόγω πάροχο απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εν συνεχεία εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Το plug-in λέει στον πάροχο σε ποια από τις ιστοσελίδες μας έχετε εισέλθει. Εάν, κατά τη διάρκεια περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας, έχετε συνδεθεί στον δικό σας λογαριασμό χρήστη με τον αντίστοιχο πάροχο, ο τελευταίος θα δύναται να συλλέξει τα ενδιαφέροντά σας, ήτοι τις πληροφορίες στις οποίες εισέρχεστε με τον λογαριασμό χρήστη σας. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας plug-in (λ.χ. το πάτημα του κουμπιού «Like», η παράθεση σχολίου), η εν λόγω πληροφορία θα διαβιβαστεί και αυτή από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας στον πάροχο για διατήρηση.

Περαιτέρω πληροφορίες για τη συλλογή και χρήση δεδομένων από παρόχους και σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητές σας για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής υπό αυτή τη μορφή μπορείτε να βρείτε στις πολιτικές προστασίας δεδομένων/απορρήτου των παρόχων:

Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου του Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου του Twitter: https://twitter.com/Data Protection

Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου της Google: https://www.google.com/intl/de/policies/Data Protection/

Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου του Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου του LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy